Pogoji uporabe

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki o ustanovi

Ime: DENTUM d.o.o. za izvajanje splošne zobozdravstvene medicine, zobne protetike, ortodontije, zobne patologije in endodontije, parodontologije, oralne kirurgije, dejavnosti zobnega laboratorija ter radiološke dejavnosti – ortopan

Kratko ime: Zobozdravstvena poliklinika DENTUM

Sedež: Gradišćanska ulica 36, 10000 Zagreb

Davčna številka: 03815586564

Matična številka: 080806433

Pristojni register: Trgovsko sodišče v Zagrebu

Banka: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR8523600001102296655

Znesek osnovnega kapitala: n/a

Pooblaščena oseba za zastopanje: Gordan Muškić, direktor

E-naslov: smile@dentum.com

Telefon: +385 (01) 5802333

Ustanova vpisana v trgovski register: Trgovsko sodišče v Zagrebu

Zobozdravstvena poliklinika DENTUM (v nadaljevanju: Družba) preko spletne strani na domeni www.dentum.com nudi relevantne informacije o svojih izdelkih in storitvah.

Uporabnik se strinja, da z vsakim dostopom do spletne strani sprejema trenutno veljavne Splošne pogoje. Spletna stran je lahko začasno nedostopna ali dostopna samo v omejenem obsegu zaradi rednega vzdrževanja ali nadgradnje sistema, tehničnih težav, višje sile ali drugih vzrokov.

Družba, kot tudi tretje strani, povezane z njo, niso odgovorne, v obsegu, ki je dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo, ne glede na vzrok in trajanje, za morebitno nedostopnost spletne strani, kakršno koli zamudo ali prekinitev pri prenosu informacij, delno ali popolno prekinitev ali nepravilno delovanje in/ali tehnične težave, ki lahko povzročijo nepravilno obdelavo podatkov ter kakršne koli zahtevke ali izgube, ki iz tega izhajajo. Uporabnik se strinja, da uporaba spletne strani je odvisna od možnosti dostopa do interneta oziroma razpoložljivosti omrežja.

Družba ni odgovorna Uporabniku za kakršno koli škodo in stroške, ki lahko nastanejo ali so povezani z uporabo spletne strani, kot tudi za kakršno koli škodo, ki lahko nastane tretjim osebam zaradi uporabe ali uporabe spletne strani.

Družba lahko kadar koli izvaja nadzor nad vsebino na spletni strani, zlasti nad interaktivnim delom, z namenom zagotavljanja spoštovanja teh Pogojev kot tudi spoštovanja pozitivnih predpisov Republike Hrvaške. V skladu z navedenim si Družba pridržuje pravico do odstranitve kakršnega koli materiala, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s temi Pogoji, kot tudi do ukinitve gesel/računov uporabnikov.

Uporabniku je prepovedano preko te spletne strani objavljati ali prenašati kakršne koli podatke, ki ogrožajo ali omejujejo pravice tretjih oseb, oziroma neprimerna ali nezakonita dejanja, zlasti tista, ki se nanašajo na kršitev zasebnosti tretjih oseb, žaljivo ali diskriminatorno vsebino ali oglaševanje tretjih oseb.

Uporabnik ne sme uporabljati spletne strani za oglaševanje ali izvajanje kakršne koli komercialne, verske, politične ali nekomercialne promocije, vključno s pozivanjem drugih uporabnikov spletne strani, da postanejo člani druge spletne ali offline storitve, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali potencialno konkurenco Družbi.

Družba je za primer kakršnega koli nesprejemljivega vedenja Uporabnika med uporabo spletne strani, kot tudi za primer nespoštovanja Splošnih pogojev, pooblaščena prekiniti poslovni odnos z Uporabnikom, ukiniti njegov uporabniški račun, vključno z brisanjem podatkov računa, ter uporabiti dovoljene pravne ukrepe za zaščito svojih pravic.

Uporabnik je izključno odgovoren za pridobitev in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z vso strojno in programsko opremo, ki jo ima in uporablja, kot tudi druge opreme, potrebne za dostop in uporabo spletne strani, in samostojno nosi vse s tem povezane stroške. Družba izključuje vsakršno odgovornost za morebitno škodo na opremi in drugih stvareh Uporabnika, ki lahko nastane kot posledica uporabe spletne strani.

Vse informacije, navedene na spletni strani (kot so ponudbe s cenami, načrt zdravljenja in podobno), so informativne narave in služijo čim bolj natančnemu obveščanju Uporabnika. Točne informacije lahko Uporabnik pridobi ob prvem pregledu v Družbi na podlagi točno določene potrebne terapije ali posega.

2. TELEKOMUNIKACIJE

Družba lahko omogoči Uporabniku komunikacijo preko chata, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij, odvisno od informacij o razpoložljivosti le-teh na sami spletni strani. Navedene oblike komunikacije se lahko uporabljajo izključno za namene postavljanja vprašanj o dejavnostih in storitvah, ki jih nudi Družba, razen če ni drugače določeno v teh Splošnih pogojih.

Družba ne bo obravnavala naročil in drugih navodil, prejetih preko chata, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij, ki ne omogočajo zanesljive ugotovitve identitete naročnika, niti preko teh kanalov ne bo posredovala informacij, ki po zakonu predstavljajo zdravniško in/ali poslovno skrivnost.

Telekomunikacije se ne smejo uporabljati oziroma zlorabljati za izmenjavo sporočil, fotografij ter video in avdio materialov z vsebinami, ki so prepovedane, nemoralne, žaljive, grozeče ali politične narave, s katerimi se kršijo avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki vsebujejo viruse ali druge zlonamerne programe ali ki lahko na kakršen koli drug način negativno vplivajo na operacijske sisteme Družbe ali drugih oseb.

V primeru, da Uporabnik krši katero koli od obveznosti iz prejšnjega odstavka teh Splošnih pogojev, je Družba pooblaščena brez odlašanja in predhodnega opozorila prekiniti vzpostavljeno telekomunikacijsko povezavo z Uporabnikom.

Sporočila, ki jih Družba izmenjuje z Uporabnikom preko e-pošte, chata ali drugih oblik telekomunikacij, so zaupne narave in so namenjena izključno Uporabniku, kateremu so bila poslana, zato se Uporabnik zavezuje, da jih ne bo posredoval tretjim osebam ali javnosti brez predhodnega pisnega soglasja Družbe.

Spletna stran vsebuje materiale Družbe, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, dizajnom ter drugimi pravicami fizičnih in pravnih oseb. Ti materiali vključujejo, vendar niso omejeni na besedila, programsko opremo, fotografije, video materiale, grafiko, glasbo, zvok ter celotno vsebino spletne strani. Vsi materiali (besedila, fotografije, slike, risbe, avdio in video materiali itd.), zaščitene blagovne znamke in storitveni znaki (blagovne znamke), logotipi ter druge vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so izključno pravica Družbe ali se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem imetnikov avtorskih pravic in imetnikov pravic na blagovnih znamkah in/ali dizajnih.

Kakršno koli kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, reproduciranje, sprememba, revizija, prenašanje, povezovanje, globinsko povezovanje, ustvarjanje izpeljank ali spreminjanje spletne strani na kakršen koli način brez izrecnega pisnega dovoljenja Družbe je strogo prepovedano.

Vsaka kršitev tega člena, ki lahko povzroči kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine, lahko privede do sprožitve civilnih, trgovskih postopkov in/ali do kazenskega in/ali prekrškovnega pregona proti storilcu. Ni dovoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdaja ali komercialno izkoriščanje prevzetega materiala brez izrecnega pisnega dovoljenja Družbe kot tudi imetnikov avtorskih pravic.

Uporabnik lahko prevzame, natisne in shrani materiale, zaščitene z avtorskimi pravicami, samo za svojo lastno uporabo. Uporaba in tiskanje vsebine s spletne strani je dovoljeno izključno za namene obveščanja in osebno, nekomercialno uporabo Uporabnika.

Uporabnik se zavezuje, da na tej spletni strani ne bo objavljal, objavljal ali na kakršen koli drug način omogočal dostopnosti kakršnega koli materiala, ki je predmet avtorske pravice, blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine, brez izrecnega dovoljenja imetnika teh pravic.

Družba ni dolžna obveščati Uporabnika ali mu pomagati pri določitvi, ali je določen material predmet avtorske pravice.

Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, z uporabo ali dostopom do te strani Uporabnik ne pridobi, izrecno ali implicitno, nobene pravice do izkoriščanja, licence ali pravice do uporabe blagovne znamke, patenta, dizajna, avtorske pravice ali katere koli druge pravice, ki pripada Družbi in/ali tretji osebi. Uporabnik nosi lastno odgovornost za spoštovanje avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi s temi vsebinami.

Uporabnik lahko nezadovoljstvo glede kupljenega izdelka ali opravljene storitve Družbe izrazi z vložitvijo pritožbe na enega od naslednjih načinov: • Osebno oddajo na naslov: Zagreb, Gradišćanska ulica 36 • Preko e-pošte na: smile@dentum.com

V pritožbi morajo biti navedeni ime, priimek in naslov Uporabnika, da lahko Družba odgovori na pritožbo.

Družba se zavezuje, da bo brez odlašanja pisno potrdila prejem pritožbe.

Družba se zavezuje, da bo v roku 15 dni od dne prejema pritožbe pisno odgovorila na pritožbo, jasno izražajoč ali sprejema utemeljenost pritožbe.

3. UPORABA PRAVA

Vse spore v zvezi z razlago, uporabo ali izvrševanjem teh Splošnih pogojev bosta Družba in Uporabnik skušala rešiti po mirni poti. Če Družba in Uporabnik ne bosta uspela sporov v zvezi z razlago, uporabo ali izvrševanjem teh Splošnih pogojev rešiti po mirni poti, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.

Družba bo na svoji spletni strani imela objavljene veljavne Splošne pogoje in bo v svojih prostorih zagotovila dostopnost v tistem trenutku veljavnih Splošnih pogojev ter jih bo na zahtevo Uporabnika dala na vpogled.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali dopolni besedilo Splošnih pogojev. V tem primeru bo Družba nov veljavni tekst Splošnih pogojev dala na voljo na svoji spletni strani in v svojih poslovnih prostorih. Kakršna koli sprememba ali odprava Splošnih pogojev bo začela veljati z objavo na spletni strani.

4. KONČNE DOLOČBE

V primeru, da se ena ali več določb teh Splošnih pogojev izkaže za nične, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev, ki bodo ostale v veljavi in v polni uporabi. Če se katera koli določba teh Splošnih pogojev izkaže za nezakonito ali neizvršljivo, bodo preostale določbe Splošnih pogojev v celoti ostale v veljavi. Če bi katera koli določba teh Splošnih pogojev bila razglašena za nično, se bo takoj nadomestila z novo določbo, ki bo veljavna in vsebinsko zasledovala, v kolikor je to mogoče, namen in namen nične določbe.

Za razlago, uporabo in pravne učinke teh Splošnih pogojev je merodajno hrvaško pravo, prav tako za vse zahtevke in spore, ki nastanejo zaradi uporabe spletne strani.

Če katera koli stranka ne izkoristi svojih pravic iz Splošnih pogojev, se to ne bo štelo za odpoved ali izgubo teh pravic v prihodnosti, prav tako kot tudi ne za izgubo kakršnih koli drugih pravic iz teh Splošnih pogojev.

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Za vsa vprašanja, ki morda niso urejena s temi Splošnimi pogoji, Družba napotuje Uporabnike, da se obrnejo na kontakt preko e-pošte: smile@dentum.com.

DENTUM d.o.o.

Sedež: Zagreb, Gradišćanska ulica 36

Davčna številka: 3815586564

Matična številka: 2906139

Pristojno sodišče: Trgovsko sodišče v Zagrebu

Registrska številka: 80806433

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb

IBAN: HR8523600001102296655

Osnovni kapital: 2.654,46 EUR, vplačan v celoti

Uprava: Gordan Muškić, predsednik uprave

Loading...