Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Informacije o ustanovi

Naziv: DENTUM d.o.o. za obavljanje opće dentalne medicine, dentalne protetike, ortodoncije, dentalne patologije i endodoncije, paradontologije, oralne kirurgije, djelatnosti dentalnog laboratorija te radiološke djelatnosti – ortopan
Skraćeni naziv: Stomatološka poliklinika DENTUM
Sjedište: Gradišćanska ulica 36, 10000 Zagreb
OIB: 03815586564
MBS: 080806433
Nadležni registar: Trgovački sud u Zagrebu
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR8523600001102296655
Iznos temeljnog kapitala: n/a
Osoba ovlaštena za zastupanje: Gordan Muškić, ravnatelj
Adresa elektroničke pošte: smile@dentum.com
Telefon: +385 (01) 5802333
Ustanova upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zgrebu

Stomatološka poliklinika DENTUM (u daljnjem tekstu: Društvo) putem Internetske stranice na domeni www.dentum.com društvo pruža relevantne informacije o svojim proizvodima i uslugama.

Korisnik je suglasan da svakim pristupom Internetskoj stranici prihvaća trenutno važeće Opće uvjete.

Internetska stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, iz razloga redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, uslijed više sile ili drugih uzroka. Društvo, kao i treće strane povezane s njim, nisu odgovorne, u mjeri kojoj je to dopušteno u skladu s mjerodavnim pravom, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost Internetske stranice, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze. Korisnik je suglasan da korištenje Internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

Društvo nije odgovorno Korisniku za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje Internetske stranice, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem Internetske stranice.

Društvo može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na Internetskoj stranici, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih Uvjeta, tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, Društvo zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune Korisnika.

Korisniku se zabranjuje putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

Korisnik ne smije koristiti Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje drugih korisnika Internetske stranice na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Društvu.

Društvo je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja Internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja Općih uvjeta, ovlašteno raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički račun, uključujući i brisanje podataka računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetske stranice, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Društvo isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internetske stranice.

Sve informacije navedene na Internetskoj stranici (kao ponude s cijenama, planom liječenja i slično), informativnog su karaktera te služe što preciznijem informiranju Korisnika. Točne informacije Korisnik može dobiti pri prvom pregledu u Društvu na temelju točno utvrđene potrebne terapije ili zahvata.

2. TELEKOMUNIKACIJA

Društvo može omogućiti Korisniku komunikaciju putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije, ovisi o informacijama o dostupnosti istih na samoj Internetskoj stranici. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o djelatnosti i uslugama koje pruža Društvo, osim ako nije drugačije određeno u ovim Općim uvjetima.

Društvo neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimilo putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju liječničku i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te video materijala ili audio materijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Društva ili drugih osoba.

U slučaju da Korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta, Društvo je ovlašteno bez odlaganja i prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s Korisnikom.

Poruke koje Društvo razmjeni s Korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo Korisniku kojem su dostavljene te se Korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Društva.

Internetska stranica sadrži materijale Društva zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te drugim pravima fizičkih i pravnih osoba. Ti materijali uključuju, ali nisu ograničeni na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetske stranice. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo Društva, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način Internetske stranice bez izričitog pisanog odobrenja Društva strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovog članka koje može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja Društva, kao i nositelja autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo za svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

Društvo ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Radi izbjegavanja svake sumnje, korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvo pravo iskorištavanja, licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Društvu i/ili trećoj osobi. Korisnik snosi vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Korisnik može nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu Društva iskazati podnošenjem prigovora na neki od sljedećih načina:

  • Osobnom predajom na adresu Zagreb, Gradišćanska ulica 36
  • Putem elektroničke pošte na: smile@dentum.com

U prigovoru moraju biti naznačeni ime, prezime i adresa Korisnika kako bi Društvo moglo odgovoriti na prigovor.

Društvo se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora.

Društvo se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora.

3. PRIMJENA PRAVA

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Društvo i Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako Društvo i Korisnik ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Društvo će na svojoj Internetskoj stranici imati objavljene važeće Opće uvjete te će u svojim prostorima osigurati dostupnost u tom trenutku važećih Općih uvjeta te će ih na zahtjev Korisnika dati na uvid.

Društvo zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti tekst Općih uvjeta. U takvom slučaju Društvo će novo važeći tekst Općih uvjeta učiniti dostupnim na svojoj Internetskoj stranici te u svojim poslovnim prostorijama. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave na Internetskoj stranici.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja Internetske stranice.

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava iz ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom objave na Internetskoj stranici.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim uvjetima, Društvo upućuje Korisnike na kontakt putem e-maila: smile@dentum.com.

Loading...